Ogłoszenia duszpasterskie

Listopad 2015

Od listopada w okresie zimowym Msze święte w dni powszednie będą odbywały się o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Karłowicach oraz o godz. 16.00 w kościele filialnym w Kurzniach.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku w niedzielę. Msze święte tego dnia: w Karłowicach o godz. 8.00 i 11.00, w Kurzniach o godz. 9.00. Bezpośrednio po Mszach św. o 9.00 i 11.00 – procesyjne przejście na cmentarz.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny (czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcowych). Dodatkowo wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Dzień Zaduszny (poniedziałek, 2. listopada) to czas szczególnej modlitwy do Boga za zmarłych, których dusze trafiły do czyśćca. Msze święte: w Kurzniach o godz. 15.30 i w Karłowicach o godz. 17.00.

Wypominki. Przez cały pierwszy tydzień miesiąca listopada (do piątku 6. listopada włącznie), podczas wieczornych nabożeństw, będą odczytywane kartki wypominkowe.

Pierwszy piątek miesiąca (6. listopada) - z sakramentu pokuty będzie można skorzystać od godz. 16.00 przed wieczorną Mszą św. w kościele parafialnym w Karłowicach.

11. listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości (w Kościele katolickim wspominamy św. Marcina). Zachęcamy tego dnia wszystkich Parafian do udziału we Mszy świętej, która sprawowana będzie w Karłowicach o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny. Tuż po nabożeństwie zapraszamy na występ Karłowickich Pszczółek o tematyce patriotycznej.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (niedziela, 22. listopada) jest świętem kończącym rok liturgiczny. Po każdej Mszy św. odprawianej w tym dniu nastąpi akt poświęcenia ludzkości Chrystusowi Królowi.

Święty Archanioł Michał

Archanioł Michał przez Ojców Kościoła zaliczany do grona siedmiu książąt niebieskich, czyli aniołów, którzy znajdują się najbliżej tronu Boga. W Piśmie Świętym tylko on tytułowany jest Archaniołem, choć przyjęło się nazywać tak również Gabriela i Rafała. W Biblii tylko ci trzej Aniołowie ujawniają swoje imiona oraz niewątpliwie ważne i szczególne funkcje.

Michał uznawany jest za wodza zastępów niebieskich, Apokalipsa Świętego Jana podaje, iż stoi on na czele duchów niebieskich i walczy z diabłami. Gdy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu i namawiał do tego inne anioły, Archanioł Michał wystąpił z okrzykiem ,,Któż jak Bóg!'' stając do walki z szatanem i jego sługami, stąd Jego imię wiąże się z tym zawołaniem. Jest aniołem sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Wstawia się u Boga za ludźmi. To Anioł Stróż ludu chrześcijańskiego. Czcimy Go jako opiekuna chorych. Jest patronem dobrej śmierci – stoi u wezgłowia umierających, którym towarzyszy w drodze do wieczności. Poza tym patronuje mierniczym, radiologom, rytownikom, szermierzom, szlifierzom, złotnikom, a także żołnierzom. Przedstawiany jest w zbroi, z wagą do ważenia dobrych uczynków, z mieczem lub lancą wymierzonymi w leżącego pod Jego stopami diabła.

Szczególną modlitwę do Michała Archanioła ułożył papież Leon XIII. W 1884 roku doświadczył on w trakcie dziękczynienia po Mszy Świętej przeżycia mistycznego. Usłyszał taki oto dialog między szatanem a Chrystusem.

Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał: Mogę zniszczyć Twój kościół!
Łagodnym głosem Jezus odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj.
Szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy!
Jezus: Ile czasu potrzebujesz?
Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą.
Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz?
Szatan: To nadchodzące (XX wiek)
Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz.

Po tym przeżyciu Leon XIII udał się pospiesznie do swego biura i tam napisał modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej. Sam także odmawiał ją wielokrotnie w ciągu dnia.

Jan Paweł II 24 maja 1987 w czasie pielgrzymki do sanktuarium Św. Michała Archanioła na górze Gargano (Włochy) zachęcał wiernych do odmawiania tejże modlitwy ,,Ta walka z demonem, którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła [ma pod stopami szatana], jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie... W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnością świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana...''


Poniżej znajduje się ta szczególna modlitwa do Michała Archanioła, posiada ona moc egzorcyzmu.

Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce;
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Zarys dziejów parafii w Karłowicach - XVIII-XX w.

Okres rekatolicyzacji w Kurzniach i Karłowicach, podobnie jak w całym księstwie brzeskim, zamyka konwencja z Altranstädt z 1707 r., na mocy której kościoły miały powrócić w ręce protestanckiej większości. Konwencja altransztecka była wynikiem nacisku króla szwedzkiego Karola XII, który korzystając z uprawnień zawartych w pokoju westfalskim upomniał się o prawa ewangelików śląskich. Złamanie przez cesarza Józefa I gwarancji zarówno tego pokoju, jak i listu majestatycznego z 1609 r. doprowadziło władców na skraj wojny. Za cenę 125 świątyń w księstwach legnickim, brzeskim, ziębickim i oleśnickim oraz we Wrocławiu, a także sześciu tzw. kościołów łaski monarchia habsburska uratowała pokój. Ostatecznie przekazanie protestantom kościołów w księstwach podlegających konwencji uregulował tzw. reces egzekucyjny z 8 lutego 1709 r. Zawierał on też szczegółowy wykaz przekazywanych kościołów, wśród których wymieniono Kauern (Kurznie), Kätzendorf (Karłowice) i Stoberau (Stobrawa) znajdujące się w granicach parafii karłowickiej. Jednak aby zredukować nieco straty Józef I powołał na terenie księstwa brzesko-legnicko-wołowskiego 15 nowych parafii katolickich zwanych kuracjami józefińskimi.

Kościół w Kurzniach

Kościół w Kurzniach, obecnie filialny, jest obiektem o ciekawej historii. Jak zostało wyżej wspomniane, początki parafii należy wiązać z Kurzniami, jednak nie dysponujemy obecnie źródłami, które jednoznacznie potwierdzałyby taki stan rzeczy. Wiadomo z całą pewnością, że w miejscu obecnego kościoła stała starsza budowla, której stan w protokole wizytacyjnym z 1805 r. określono jako niemożliwy do restauracji. Być może powodem był znaczny wiek budowli, zapewne drewnianej lub o konstrukcji szachulcowej. Od 1534 r. był tu kościół ewangelicki, parafialny nie tylko dla Karłowic, ale także dla Stobrawy, Starych Kolni i Rybnej aż do 1834 r.

Zarys dziejów parafii w Karłowicach - XVI-XVII w.

Parafia Karłowice znajduje się w dekanacie brzeskim-północnym archidiecezji wrocławskiej. Rozpościera się na prawym brzegu rzek Stobrawy i Budkowiczanki wyznaczających zarówno obecną granicę metropolii, jak i starodawną historyczną granicę Górnego i Dolnego Śląska, a więc już na obszarze dolnośląskim z wszelkimi tego faktu konsekwencjami ludnościowymi i kulturowymi, a w przeszłości także religijnymi. Obecna parafia karłowicka została ukształtowana przez zróżnicowane procesy historyczne, wśród których zaznaczają się Reformacja, rekatolicyzacja lat 1675-1707, konwencja altransztecka i ustanowienie kuracji józefińskiej, a także zmiany zaszłe po 1945 r. Granice współczesne parafii zostały znacząco zredukowane w stosunku do dawnego zasięgu poprzez wyłączenie części miejscowości do innych jednostek duszpasterskich.