Koło Łowieckie Odyniec w Karłowicach powstało jesienią 1947 roku i fakt ten jest nierozerwalnie związany z powstaniem Nadleśnictwa Karłowice. Grupa pracowników służby leśnej, zatrudniona w nadleśnictwie, przy udziale i akceptacji ówczesnego Nadleśniczego - Władysława Klimaszewskiego - powołała do życia Stowarzyszenie Myśliwych i Hodowców Leśnik w Karłowicach.

W roku 1949 powstaje przy Nadleśnictwie Rogalice Koło Łowieckie Odyniec. W roku 1952 następuje połączenie obydwu kół i pod nazwą Koło Myśliwskie Odyniec w Brzegu z siedzibą w Karłowicach zostaje wpisane do rejestru Polskiego Związku Łowieckiego. Powodem połączenia obydwu kół było powstanie wydzielonego obwodu łowieckiego dla Armii Radzieckiej na terenie; Lubsza – Rogalice – Leśna Woda i pozbawienie możliwości polowania myśliwych z Koła Łowieckiego w Rogalicach.

Karłowickie koło dzierżawi ten sam obwód łowiecki od roku 1954. Zmieniała się tylko numeracja i powierzchnia ze względu na korektę granic. Ostatnia korekta in plus nastąpiła w roku 1992, kiedy koło przejęło 1700 ha z likwidowanego przez Nadleśnictwo Brzeg Ośrodka Hodowli Bażanta. Cały obwód łowiecki znajduje się na terenie Nadleśnictwa Brzeg i trzech Gmin: Lubsza, Popielów i Świerczów. Obecnie koło dzierżawi obwód łowiecki nr 50 (woj. opolskie) o powierzchni użytkowej 9662 ha, w którym lasy zajmują 42,3 %. W obwodzie występują m.in. jelenie, daniele (introdukowane w latach 1983-1985), sarny, dziki, ze zwierzyny drobnej - zające, bażanty (reintrodukcja w latach 1990-2000), kuropatwy (reintrodukcja w latach 2005-2007), gęsi, kaczki, lisy borsuki i jenoty.

W roku 1997 w czasie wielkiej lipcowej powodzi, woda zalała prawie 50 % powierzchni obwodu łowieckiego, utrzymując się na tym terenie przez 5 tygodni co spowodowało duże straty w zwierzostanie.

Obwód łowiecki na którym gospodaruje koło łowieckie znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Stobrawskie. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się rezerwat przyrody Śmiechowice i liczne drzewa, pomniki przyrody. Wojewódzki konserwator przyrody, wyznaczył 6 ścisłych stref występowania ptaków chronionych: orła bielika, orlika krzykliwego i bociana czarnego.

Na terenie łowiska Rybno występuje jedyna na Opolszczyźnie kolonia czapli siwej, w której znajduje się ponad 100 gniazd lęgowych. Wokół stawów hodowlanych licznie występuje wydra, na teren obwodu często zagląda bóbr.

Długoletnie starania myśliwych zaowocowały inicjatywą budowy własnej siedziby koła. Po wielokrotnych przymiarkach do lokalizacji, pozostała obecna i w ciągu 1988 roku wybudowano wielofunkcyjny budynek z przeznaczeniem na kwaterę dla myśliwych i wszystkie imprezy związane z działalnością koła.

W celu uatrakcyjnienia spotkań edukacyjnych, koło łowieckie, wspólnie z Urzędem Gminy Lubsza i Nadleśnictwem Brzeg zaprojektował i wykonało w roku 2006 ścieżkę edukacyjną o tematyce łowieckiej na terenie obwodu, której końcowym przystankiem jest siedziba koła.

Do Koła Łowieckiego należy 70 myśliwych, a sama organizacja odznaczona zostało medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny (1995 r.), Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (1997 r.) i Złomem (2007 r.).