Stobrawski Park Krajobrazowy, którego tereny praktycznie otaczają Karłowice, jest jednym z najbogatszych przyrodniczo obszarów Opolszczyzny. Sam park obejmuje swoją powierzchnią ponad 52 tys. hektarów. Szczególne znaczenie dla występujących tu ekosystemów mają dorzecza Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy i fragmentów Odry. Przeważają tu lasy - głównie bory sosnowe - choć trafiają się też niemałe skupiska starych lasów liściastych (grądy i łęgi) i łąk.

Na terenie parku udokumentowano występowanie 49 gatunków roślin będących pod ochroną, 15 gatunków z Polskiej czerwonej księgi roślin oraz ok. 130 tzw. gatunków rzadkich. Ze względu na charakter gruntów i specyficzny mikroklimat, można tu m.in. spotkać aż 7 gatunków roślin z rodziny storczykowatych.

Także świat zwierząt (a zwłaszcza ptaków) jest tu bogaty i różnorodny. Stobrawski Park zamieszkuje ponad 250 chronionych gatunków, z czego ponad połowa to ptaki. Do ciekawszych zwierząt i przy tym spotykanych w swym naturalnym środowisku coraz rzadziej, należą: wydra, bóbr, bocian czarny, trzmielojad, kania ruda, rzekotka drzewna i czerwończyk nieparek (bardzo rzadki motyl).

Kwiczoły na jarzębinie - rys. Jarosław Janicki.

Krajobrazy w parku urozmaicają stawy hodowlane będące też ostojami dla wielu gatunków ptaków (warto dodać, że naturalne zbiorniki wodne występujące w parkowych dorzeczach wykorzystywano do hodowli ryb już w XVIII wieku). Kilkadziesiąt pojedynczych okazów drzew bądź ich grup rozsianych po całym parku uznanych jest za pomniki przyrody - głównie dęby i buki. Szczególnie wartościowe tereny i stanowiska rzadkich gatunków roślin bądź zwierząt zostały przekształcone w rezerwaty lub użytki ekologiczne, w parku jest łącznie kilkanaście takich miejsc.

Unikalność warunków środowiskowych i bogactwo tutejszej przyrody sprzyja turystyce - szczególnie pieszej i rowerowej. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wydał dwie wartościowe publikacje, które mogą być bardzo pomocne w poznawaniu przyrody podczas wędrówek po tutejszych lasach.

 

ZOPK - praca zbiorowa, Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Opole 2007, ss. 120.